کلاه به کلاه کردن در حرفه حسابرسی

Image

کلاه به کلاه کردن در حرفه حسابرسی

کلاه به کلاه کردن[1]

       مقابله ثبت دریافتی‌های روزنامه دفتر روزنامه صندوق با مبالغ تودیع شده در حساب بانکی، نوعی تقلب را که با تأخیر در به حساب منظور داشتن وجوه دریافتی تا واریز مبلغ کسری یا برداشت شده همراه است، آشکار می‌سازد. این نوع تقلب که از طریق حساب به حساب کردن وجوه نقد انجام می‌شود، پنهان داشتن کسری صندوق یا برداشت‌های غیر مجاز را از طریق تأخیر در ثبت وجوه دریافتی در حساب اشخاص همراه دارد.

       به عنوان مثال، در مرحله اول صندوق دار وجوه دریافتی از مشتری "الف" را بدون آنکه از بابت آن ثبتی در حساب به عمل آورد، برداشت می‌کند و منتظر می‌ماند تا مشتری "ب" بدهی خود را پرداخت کند. در این مرحله، وصولی از مشتری از "ب" را در بستانکار حساب "الف" ثبت می‌کند. به این ترتیب حساب مشتری "ب" تا دریافت از مشتری دیگر، پرداختی را نشان نمی‌دهد. با انجام این نوع تقلب حساب‌های دریافتنی بیش از آنچه باید باشند نشان داده می‌شوند.

       جایی که مسئول دریافت وجه نقد از مشتریان، مسئول ثبت حساب‌های آن‌ها نیز باشد، کلاه به کلاه کردن به سهولت انجام می‌شود. برای جلوگیری از سوء استفاده در وجوه نقد به صورت کلاه به کلاه، بهترین راه حل این است که از مشتریان شرکت خواسته شود که پرداخت‌های خود را مستقیماً به حساب جاری شرکت نزد بانک واریز کنند. بدین ترتیب هیچ کارمندی در شرکت نمی‌تواند وجوه پرداختی توسط مشتریان را برای خود بردارد.

 [1] . Lapping