گزارش حسابرسی

کلاه به کلاه کردن در حرفه حسابرسی

کلاه به کلاه کردن در حرفه حسابرسی

کسب شناخت کافی از ساختار سیستم کنترل داخلی

کسب شناخت کافی از ساختار سیستم کنترل داخلی

کسب شناخت کافی از ساختار سیستم کنترل داخلی اولین گام در هر کار حسابرسی، کسب شناخت از سیستم کنترل دا ...

اصول حسابرسی (2) بر اساس استاندارد های حسابرسی ایران

اصول حسابرسی (2) بر اساس استاندارد های حسابرسی ایران

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

Types of audit reports

Types of audit reports

When a person (basically a certified accountant) reviews the financial statements of a group in a ...

The relationship between the type of auditor's opinion and the types of audit report clauses with information asymmetry in the stock market

The relationship between the type of auditor's opinion and the types of audit report clauses with information asymmetry in the stock market

Auditing of financial statements increases the transparency and quality of disclosure of financia ...